JunHe LLP
Firm:
JunHe LLP
Office Address:
15 Renmin Road,
Zhongshan District
116001 DALIAN
CHINA
Tel:
+86 411 8250 7578
Fax:
+86 411 8250 7579
   
LawyerTitle

Jie Li Primary Contact1674LI, JIETrue
Jianguo Gao  670GAO, JIANGUOFalse
CityState
Beijing 2124
Chengdu 5017
Dalian 2186
Guangzhou 2279
Haikou 2185
Qingdao 5018
Shanghai 2184
Shenzhen 2187

No content found